Các điều khoản sử dụng website

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi cá nhân Lê Văn Thiện. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được biên soạn bởi tư cách cá nhân tôi và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.