ĐHCĐ Vang thăng long thường niên năm 2023

 

ĐHĐCĐ VANG THĂNG LONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 17/5/2023, Công ty CP vang Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với mục đích thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng của Công ty:

 • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023;
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 92/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023.
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 • Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 91/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023.
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023.
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo tờ trình số 89/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023.
 • Sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ Công ty theo tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023.
 • Những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

 

Đại hội đã bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm những thành viên sau:

 1. Ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Thái Dũng – Ủy viên HĐQT
 3. Bà Trương Thị Hoài Anh – Ủy viên HĐQT

 

Đại hội đã bầu ra BKS mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm những thành viên sau:

 1. Bà Trần Huệ Linh – Trưởng BKS
 2. Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên BKS
 3. Ông Phạm Đình Tuấn – Thành viên BKS

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0942829000
chat-active-icon