DANH SÁCH HĐQT NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Ngày 03/6/2014, Công ty CP vang Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với mục đích thảo luận và thông qua kết quả SX – KD năm tài chính 2013; phương hướng, nhiệm vụ SX – KD năm tài chính 2014; Thông qua kế hoạch tiền lương, phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm tài chính 2014, thực hiện các dự án, bầu thay thế đại diện vốn Nhà nước vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018, sửa đổi điều lệ Công ty CP Vang Thăng Long và những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

HĐQT mới nhiệm kỳ 2013 – 2018 ra mắt hội đồng cổ đông, bao gồm:.

1. Ông Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hoàng Minh Thọ – Ủy viên HĐQT

3. Ông Phạm Ngọc Quý – Ủy viên HĐQT

4. Ông Trần Vũ Tuấn – Ủy viên HĐQT

5. Bà Phan Thị Bích Ngọc – Ủy viên HĐQT

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0942829000
chat-active-icon